Pag 7/9

ASTROLOGIESE KALENDER

De astrologiese kalender berust op een geheel ander concept, dan waarmee men de astrologie doorgaans benadert: hij wil de weergave zijn van de energiepatronen in het hier en nu. De geboortehoroskoop geeft een blauwdruk van het energeties potentiëel dat men bij zijn geboorte heeft meegekregen. De astrologiese kalender geeft op zijn beurt een blauwdruk van de soorten energie (hun problemen en hun boodschap) die op een bepaald tijdstip geldig zijn, en wel voor ALLE mensen. Met dien verstande: hoe meer een bepaald energiepatroon interaktie heeft met het eigen energiepatroon(zoals kan afgeleid worden uit zijn horoskoop), hoe meer déze energie voor een bepaalde persoon relevant en geldig zal zijn. De astrologiese kalender wordt ieder seizoen vernieuwd.

KRACHTLIJNEN WINTER 2023-2024

In de Herfst-periode hebben er zoveel opposities de revue gepasseerd, dat de voorrraad op is. In de hele Winter-periode zal zich daarom geen enkele oppositie meer manifesteren. Dit komt omdat de Planeten dichter bij elkaar staan in de Dierenriem: het hele veld wordt "samengedrukt" tot twee Tekens voor de snelle Planeten met de Zon op kop, gevolgd door Mercurius en Mars en met Venus die de rij sluit (maar die volgorde varieëert tijdens de 3 verschillende Winter-Tekens); en de trage Planeten die eveneens in twee Tekens staan (meer bepaald: Saturnus en Neptunus in Vissen, en Jupiter en Uranus in Stier). De grootste hoek dat Planeten tijdens deze Winter-periode met elkaar dus kunnen maken, is die van 120° of een driehoek (de Maan buiten beschouwing gelaten die na-tuurlijk zoals altijd haar Maanfasen en aspekten blijft maken in haar rondgang door de Dieren-riem).

Globaal bekeken is deze Winter 2023-2024 dan ook een konstruktieve periode, omdat de Plane-ten vooral konjunkties met elkaar maken (die neutraal zijn), en harmoniese aspekten, zijnde sextielen en driehoeken. Het begin van Steenbok illustreert dit meteen met de vorming van twee aangesloten sextielen, verstevigd door een driehoek. Bijvoorbeeld: Venus sextiel Pluto sextiel Neptunus met Venus driehoek Neptunus. Of bijvoorbeeld: Zon sextiel Saturnus sextiel Jupiter met Zon driehoek Jupiter. Alzo worden brugjes gemaakt. Een brug is meer dan een belangrijk sym-bool: daar waar geen doorgang mogelijk is door een diepe kloof of door water, maakt een brug een rechtstreekse verbinding tussen twee plaatsen die voordien letterlijk onbereikbaar waren. Maar ook figuurlijk: een brug maakt een overbrugging tussen twee extreme standpunten die voordien onverenigbaar waren. Opposities symboliseren zulke radikale en kontradiktoriese standpunten: ze zijn tegelijk tegengesteld aan elkaar, en op elkaar gefixeerd vanuit hun verschil. Om een ver-gelijk te kunnen vinden, moet men ophouden met de verschillen te blijven accentueren, maar op zoek gaan naar wat men gelijk of gemeenschappelijk heeft. Met de nadruk op samen-werking en op de-len. Een gemeenschappelijk doel, gemeenschappelijke belangen, universele waarden, die de per-soonlijke belangen en standpunten overstijgen. Een brug maakt een gemeenschappelijke "grond" waar er voorheen geen was. Een brug maakt begrip en een verstandhouding waar er voorheen alleen konflikt en friktie was. Hetzelfde gebeurt wanneer twee mensen oprecht elkaar de hand geven of wanneer dierbaren na ruzie elkaar omarmen. Het vinden van het gemeenschappelijke maakt een einde aan de minder belangrijke, individuele ego-verschillen. Al de vermeende tegen-stellingen en tegenstrijdigheden verdampen dan als mist in het hoofd.

De essentie, daar gaat het hem immers over in de Winter-periode. Vrede op Aarde - de Kerst-gedachte- omdat de mensen ophouden elkaar te bestrijden of te bekampen, maar in iedere mens een deelgenoot zien met dezelfde levensproblemen, dezelfde kwetsbaarheden, dezelfde uitdagin-gen. Elk met zijn eigen aard, zijn eigen karakter, en zijn eigen visies om die problemen aan te pak-ken. De manier of de vorm kan verschillen, de inhoud niet: iedereen wil gelukkig zijn, iedereen wil van iemand houden, iedereen wil voor zijn dierbaren belangrijk zijn. Aandacht geven, en aandacht krijgen. Luisteren en dialogeren. Kommunikeren om elkaar beter te begrijpen. Overleggen om ieder zijn aandeel en inbreng te laten vervullen. Al dat is al duizenden en duizenden jaren geweten, sedert de dageraad van het bestaan van de soort homo sapiens. Maar dat in praktijk brengen, is iets anders: daarvoor moet men de mens het dier in zich overstijgen. Deze Winter 2023 is uitste-kend geschikt om diepgaande gesprekken te voeren, elkaar beter te leren begrijpen, vergelijken te vinden, problemen en ruzies uit te praten, oude bekenden terug op te zoeken, vriendschapsbanden opnieuw te verstevigen. Brugjes maken. Bruggen bewandelen.De détailbesprekingen per Teken van de Dierenriem in de Winter, vind je terug op de hierna vol-gende pagina's door eenvoudig op de hiernaast staande knop "Verder" te klikken.