Pag 7/9

ASTROLOGIESE KALENDER

De astrologiese kalender berust op een geheel ander concept, dan waarmee men de astrologie doorgaans benadert: hij wil de weergave zijn van de energiepatronen in het hier en nu. De geboortehoroskoop geeft een blauwdruk van het energeties potentiel dat men bij zijn geboorte heeft meegekregen. De astrologiese kalender geeft op zijn beurt een blauwdruk van de soorten energie (hun problemen en hun boodschap) die op een bepaald tijdstip geldig zijn, en wel voor ALLE mensen. Met dien verstande: hoe meer een bepaald energiepatroon interaktie heeft met het eigen energiepatroon(zoals kan afgeleid worden uit zijn horoskoop), hoe meer dze energie voor een bepaalde persoon relevant en geldig zal zijn. De astrologiese kalender wordt ieder seizoen vernieuwd.

KRACHTLIJNEN WINTER 2018-2019


De stormwinden op het einde van de Winter-periode hebben lelijk huis gehouden, en heel wat schade berokkend. De krulwilg in onze tuin, heeft in de brokken gedeeld. Dit illustreert goed wat het thema van deze Lente is die daarna komt: een konjunktie Saturnus-Pluto met als motto wat ons niet vernietigt, maakt ons sterker. Deze konjunktie is immers de konstante van deze Lente. Let wel op: een konjunktie is niet virulent en explosief. Er staan niet meteen spektakulaire en geweldi-ge gebeurtenissen in het verschiet; dat is meer iets voor een vierkantsaspekt, en zo werkt een kon-junktie dus iets niet uit. Een konjunktie vraagt eerder naar de intrinsieke sterkte van iets of ie-mand, en daagt de zwakke plekken uit. In het geval van onze krulwilg, was dat een wonde in de schors die hij een paar jaar daarvoor had opgelopen, die hij was te boven gekomen, maar die desaliettemin zijn stabiliteit ondermijnde. Onder extreme druk -een typies Pluto-kenmerk- ge-plaatst, toont "men" dan wr men staat -een typies Saturnus-kenmerk.

Wat voor bomen geldt, geldt ook voor mensen, vandaar de vraag: wanneer de druk op mij wordt opgevoerd, hoe zal ik daarop reageren? Hoe zal ik daarop bewijzen "van welk soort hout ik ben gemaakt"? Krulwilg-hout is karakteristiek soepel, bochtig, wriemelend, en dankt zijn sterkte aan deze "kronkelige struktuur". Zo'n hout is niet erg stevig en konsistent, doch alleen zo sterk als zijn zwakste schakel. Vandaar: een gedrag is maar konsekwent, afhangend van wanneer men een uit-schuiver maakt als zijn positie onder spanning komt te staan. Maakt men die te snel, dan toont men geen vasthoudendheid, maar gaat men op zoek naar exkuzes om zijn fout mee te veront-schuldigen of te verdoezelen. Vandaar: een opvatting of een visie is maar coherent, wanneer men over alles voldoende heeft nagedacht, en geen goedkope denkfouten maakt bij de eerste konfron-tatie. Het zal bijgevolg een moeilijke periode worden voor de politici, omdat die "uitgedaagd" door het klimaat-protest van de jeugd bijvoorbeeld, er zich niet meer komaf zullen kunnen maken met goedkope uitvluchten als "om budgetaire noodwendigheden", of de hoogdringendheid van maat-regelen die zich opeisen, niet meer op de lange baan zullen kunnen blijven schuiven als "niet-haal-bare wensen". Het is immers "menens": het gaat om de toekomst van de Aarde en devolgende generatie mensen.

Ook op "mikroschaal" -op het persoonlijk vlak en het individueel leven- zal deze Saturnus-Pluto-konjunktie zich als de vraag naar innerlijke cohesie of "sterkte" openbaren. Een soort "revisie" of her-evaluatie van zijn relatie, werk of leven kan hiervan het gevolg zijn. Is het werkelijk dt wat ik wou? Is het dt nu waarlijk, waarvan ik in mijn jeugd over droomde? Beantwoordt dat wat ik nu heb, echt aan mijn diepere en existentile noden? Voel ik me vervuld? Voel ik me aangesproken en betrokken, of eerder vervreemd en afstandelijk? Kortom, deze konjunktie noopt tot een intro-spektie, of dan toch op zijn minst tot een reflektie. Zijn "wondes" uit het verleden moeten ver-werkt en geheeld zijn, wil men zich STAANDE houden in zijn verdere leven.

Of hoe een voorval in je leven, een treffende analogie oplevert over wat er op dt moment energe-ties gaande is. En alzo biedt de astrologie inzichten aan.


De détailbesprekingen per Teken van de Dierenriem in de Lente, vind je terug op de hierna volgende pagina's door eenvoudig op de hiernaast staande knop "Verder" te klikken.